Algemene voorwaarden (bijgewerkt op 31.7.2017).

Artikel 1: Algemeen
1.1. Definities

TYPISCHROOS: De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurstyling.

De opdrachtgever: De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan TYPISCHROOS als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

De opdracht of de overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de TYPISCHROOS met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door de interieurstylist.

Het project: Het pand, gebouw of bouwwerk of onderdeel daarvan, waarop de aan de interieurarchitect verstrekte opdracht betrekking heeft.

a. TYPISCHROOS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0 8 2 2 6 5 3 0 gevestigd aan de Hengelosestraat 585, 7521 AG Enschede
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met TYPISCHROOS een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en TYPISCHROOS.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met TYPISCHROOS op het gebied van woninginrichtingen, styling, inboedel(s), kunst(voorwerpen) en (huishoud)apparatuur worden omschreven als, goederen.

1.3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TYPISCHROOS en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.5 De opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van opdrachtnemer, latere door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten en latere tussen op- drachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

2.1 TYPISCHROOS draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3: Levertijd

3.1. De door TYPISCHROOS opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van TYPISCHROOS een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4: Verkregen informatie en documenten

4.1 De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privé-sfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5: Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s. De prijzen zijn gebaseerd op het algemene BTW percentage van 21%. Zakelijke overeenkomsten zijn exclusief 21% BTW. Particulieren overeenkomsten zijn gebaseerd op inclusief 21% BTW.

5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door TYPISCHROOS te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdracht- overeenkomst is overeengekomen.

5.3 TYPISCHROOS offreert de prijsindicaties/offerte van de derde partijen 1 op 1 aan de opdrachtgever. De aangeboden offerte van derden zal worden toegevoegd als bijlage in de offerte van TYPISCHROOS. Tevens zal de opdrachtgever rechtstreeks de facturen ontvangen van derden. Hiermee komen alle verantwoordelijkheden voor TYPISCHROOS veroorzaakt door derden te vervallen.

5.4 Bij verhuur van een woonaccessoires pakket is TYPISCHROOS genoodzaakt €110,- (exclusief 21% BTW) in rekening te brengen voor het leeghalen van het desbetreffende pand. Dit geldt echter niet bij de verkoop van een woonaccessoires pakket.

5.5 De honorering van de interieurstylist kan als volgt worden overeengekomen:
(a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of

(b) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of

(c) door een vast bedrag, exclusief de omzetbelasting, af te spreken.

Artikel 6: Annulering

6.1 Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is alleen mogelijk i.o.m. opdrachtnemer. Bij voortijdige beëindiging is opdrachtgever het eventueel achterstallige bedrag nog verschuldigd. Afhankelijk van het gevorderde stadium waarin de voorbereiding zich bevindt.

Artikel 7: Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door TYPISCHROOS op de factuur aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door TYPISCHROOS aangegeven.

7.2. Bij niet of niet tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur (30 dagen na de factuurdatum) tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

TYPISCHROOS
Roos van Midden
Dennenbosweg 32

7556 CH Hengelo
www.typischroos.nl
info@typischroos.nl
mobiel 06 1101 8803

7.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van TYPISCHROOS op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van TYPISCHROOS.

7.4 TYPISCHROOS zal overgaan tot betaling zodra de betrokken opdrachtgever het openstaande bedrag heeft voldaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 TYPISCHROOS kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. TYPISCHROOS is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door TYPISCHROOS geleverde dienst(en).

8.2 TYPISCHROOS is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. TYPISCHROOS biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

8.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TYPISCHROOS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan TYPISCHROOS worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is TYPISCHROOS niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan TYPISCHROOS zijn verstrekt, heeft TYPISCHROOS het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

8.4 TYPISCHROOS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat TYPISCHROOS is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor TYPISCHROOS kenbaar behoor- de te zijn.

8.5 TYPISCHROOS is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.6 Indien TYPISCHROOS desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuur- waarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

8.7 Alle aanspraken jegens TYPISCHROOS die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij TYPISCHROOS zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8.8 Aansprakelijkheid derden

8.8.1 TYPISCHROOS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering en handelingen van de derden.

8.8.2 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is TYPISCHROOS voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

8.8.3 TYPISCHROOS is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt TYPISCHROOS ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

9.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar TYPISCHROOS geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 10: Klachtenregeling

10.1 Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan TYPISCHROOS kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal TYPISCHROOS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door TYPISCHROOS worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. TYPISCHROOS zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11: Diversen

11.1 TYPISCHROOS is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

11.2. Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is TYPISCHROOS gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. TYPISCHROOS, Roos van Midden, Cesar Franckstraat 5-1, 7557 EA Hengelo, www.typischroos.nl, info@typischroos.nl, mobiel 06 11018803

11.3. TYPISCHROOS is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift TYPISCHROOS tot mededeling verplicht.

11.4. TYPISCHROOS heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de op- drachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 1 jaar of meer verstreken zijn nadat TYPISCHROOS de opdracht heeft uitgevoerd.

11.5. Het is TYPISCHROOS toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. TYPISCHROOS behoudt het auteursrecht van de door haar gemaakte foto’s, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

11.6. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en TYPISCHROOS is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 12: Overig

12.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van TYPISCHROOS voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of ac- cessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

12.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door TYPISCHROOS gebruikt kunnen worden.

12.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de gehuurde meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voort- vloeiend voor rekening van opdrachtgever.